فرم ثبت نام کلاس های حضوری - بعد از واریز هزینه باید این فرم را پر کنید

پر کردن فرم

Fields

انتخاب کلاس مورد نظر
نام و نام خانوادگی
شماره کارتی که از آن پول واریز شده
شماره همراه دارای تلگرام
آدرس دقیق برای دریافت مدرک