<
No : 13  
 
No : 14  
>
مشاهده مشاهده
   

No : 15  

No : 16  
 مشاهده مشاهده

 

فیلم شماره 13 : افکت Dave Hill  و نحوه ساخت این افکت که تقریبا جزو رازهای امورشی Dave Hill محسوب میشه
فیلم شماره 14 : افکت Dave Hill  و نحوه ساخت این افکت که تقریبا جزو رازهای امورشی Dave Hill محسوب میشه
فیلم شماره 15 : نحوه زیباتر کردن و بازیابی مناطق نوری در یک عکس منظره
فیلم شماره 16 : نحوه ایجاد پروتو های نوری و عبور نور