<
No : 21  
 
No : 22  
>
مشاهده مشاهده
   

No : 23  

No : 24  
 مشاهده مشاهده

 

فیلم شماره 21 :  آموزش روتوش و برجسته سازی اندام ها در یک پرتره و نحوه تنظیم پس زمینه
فیلم شماره 22 :  آموزش برداشتن برق روی پوست صورت به روش های مختلف
فیلم شماره 23 : جلوه پیچش Droste  و نحوه ساخت آن
فیلم شماره 24 :  شیوه صحیح جدا سازی سوژه و محو سازی پس زمینه و شبیه سازی عمق میدان کمتر در عکس