<
No : 25  
 
No : 26  
>
مشاهده مشاهده
   

No : 27  

No : 28  
مشاهده مشاهده

 

فیلم شماره 25 : تیره کردن رنگ آبی اسمان توسط لایه سیاه و سفید و کنترل Level
فیلم شماره 26 : شبیه سازی غروب خورشید و قرمز کردن فضای عکس و تبدیل یک صحنه به غروب
فیلم شماره 27 :  تبدیل عکس به نقاشی آبرنگ و رنگ و روغن
فیلم شماره 28 :  ساخت فضای سوررئال و فوتومونتاژ